Phản hồi

Sử dụng trang này để gửi phản hồi, yêu cầu và câu hỏi hỗ trợ của bạn. Bạn cũng có thể gửi e-mail tới feedback@photothumb.com. Để có thể giúp bạn, vui lòng lưu ý những điều sau:
Các vấn đề? Cung cấp càng nhiều thông tin liên quan càng tốt. Bao gồm thông tin chi tiết về hệ điều hành, phần cứng của bạn, v.v.
Gợi ý? Tuyệt vời – chúng tôi luôn tìm kiếm những ý tưởng mới! Không thể hứa bất cứ điều gì, nhưng chúng tôi chắc chắn sẽ xem xét các đề xuất của bạn!
Người dùng đã đăng ký? Mất chi tiết đăng ký của bạn? Để có thể giúp bạn, bạn vui lòng đưa vào càng nhiều thông tin càng tốt: Bạn đăng ký khi nào? Làm sao? Bao gồm tên đầy đủ và địa chỉ, số điện thoại của bạn, v.v. Bất kỳ điều gì có thể giúp chúng tôi xác minh đăng ký của bạn.
Tên:
Địa chỉ email của bạn:
Nhận xét, đề xuất, câu hỏi: